Добави кантора // Вход/Регистрация
Административно право

Административното право урежда отношенията, които възникват в процеса на изпълнителната дейност на държавните органи.
Източниците на административно право са компетентните държавни органи.

Субектите на административното право са тези, които административните закони посочват и могат да бъдат разделени на три групи - граждани, организации на граждани и държавни органи.

Административноправните норми се съдържат и в законови и в подзаконови нормативни актове.
Нормативните административни актове най-често са подзаконови регулации, с които се уточнява и регламентира приложението на закона – наредби, правилници, инструкции, решения, заповеди, разрешителни.

Според характера си административно-правните норми могат да бъдат задължаващи, забраняващи, позволяващи и оправомощаващи.

Индивидуалните административни актове се издават по отношение на определен случай и свързаните с него лица.
Общите административни актове се отнасят до определен случай, но обхващат по-голяма група лица.
Разрешителният режим изисква определен административен орган да разреши осъществяването на определена дейност (напр. за носене на оръжие).

Регистрационния режим изисква само обявяване на съответната дейност и вписване в съответния регистър.

Административните актове подлежат на контрол за законосъобразност и могат да бъдат оспорвани пред самия орган, пред висшестоящия орган или административните съдилища.
Различните видове административни актове подлежат на изпълнение доброволно или принудително. Тук не е нужна намесата на съда, за да се извърши принудително изпълнение, за разлика от гражданското право, при което принудителност може да има само след съдебна намеса.
Административната наказателна отговорност представлява налагане на санкции за виновно неизпълнение или лошо изпълнение на административноправни задължения.

В областта на административносто право са:

  • Представителство пред държавни и общински органи
  • Кандидатстване за лицензии, концесии и разрешителни
  • Оспорване и обжалване на административен акт
  • Проучване на изискванията за извършване на дейност с особен режим
  • Консултации и съдействие за вписване в административни регистри
  • Правни консултации и съдействие при проверки и контрол
  • Правни консултации при водене на административни производства
  • Консултации и съдействие за придобиване на гражданство, пребиваване, визови режими
  • Недействителност на административни актове
  • Оспорване на наказателно постановление
 

Право България - Вашият електронен наръчник за търсене на юристи, правна помощ и юридически консултации

Търсене на юристи: Адвокат, адвокатска кантора, нотариус, съдебен изпълнител или друг юрист.
Търсене по юристи сфера специализация: Административно право, вещно право, данъчно право, международно право, наказателно право, наследствено право, облигационно право, семейно право, трудово и осигурително право, търговско право и др.
Търсене юристи по местоположение: София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград и др.
Търсене на конкретен правен казус: Регистрация на фирма, сключване на договор, покупка на недвижим имот, наследство, дарение, ипотека, етажна собственост, трудови правоотношения, здравно осигуряване, социално осигуряване, неправомерно съкращение, обезщетения, проблемни съседи, данъчен акт, изпълнително дело, брачен договор, семейни проблеми, развод, издръжка и много други.
Съвети при ползване на юридически услуги: Съвети за наемане на адвокат, необходимост от адвокатски услуги, подготовка за среща с адвокат, цени за наемане на адвокат и т.н.
Правни съвети: Очаквайте скоро нашият електронен правен консултант с юридически съвети.
Информация за видове право: Целта е да разберете точно в коя област е вашият юридически казус, за да потърсите адвокат в съответната област.
Онлайн правни услуги: Търсене на юристи предлагащи онлайн правни консултации ( юридически услуги, адвокатски услуги, правни съвети и т.н.).