Добави кантора // Вход/Регистрация
Вещно право

Вещното право урежда имуществените отношения между лица във връзка с притежаването и ползването на определени вещи.
Вещно право включва следните видове права:

1. Право на собственост – представлява правото на определено лице да ползва и да се разпорежда с дадена вещ. Освен еднолична собственост има и съсобственост – когато няколко лица притежават дялове от дадена вещ. Пример за съсобственост е етажната собственост в сграда с няколко обособени имота или съпружеската имуществена общност. При определени условия съсобствеността може да се прекрати чрез доброволна или съдебна делба.
2. Право на ползване – представлява правото да се използват определени вещи или вещ и да се получават добивите от тях, без да се променят съществено.
3. Сервитутни права - най-често срещан пример е правото на преминаване (напр. за прокарване на водопровод).
4. Право на надстрояване и пристрояване - възмножност за надстрояване или пристрояване на съществуваща сграда и придобиване на собственост на надстроеното или пристроеното

Всички тези вещни права са абсолютни, както правото на собственост. Ограничени са само по отношение правото на собственост, от което те произлизат.

В областта на вещното право:

 • Консултации по вещно право
 • Водене на съдебни дела по вещно право
 • Правоно проучване на имот
 • Участие в преговори
 • Нотариални процедури
 • Учредяване на право на строеж
 • Установяване на собственост
 • Придобиване на право на собственост
 • Етажната собственост
 • Иск за определяне граници на имот
 • Договори за жилищни кооперации
 • Правни консултации при управлението на имоти
 • Правни консултации при сделки с недвижими имоти
 • Изготвяне на договори
 • Придобиване по давност
 • Придобиване на намерена вещ
 • Управление на етажната собственост
 • Създаване, одобряване и изменение на влезни в сила устройствени планове
 • Обезщетение при очуждаване
 • Обезщетение при отпадане на отчуждаване
 • Придобиване на право на собственост и вещни права от чужденци
 • Право на надстрояване или пристрояване
 • Право на ползване
 • Право на преминаване
 • Сервитутни права
 • Разрешение за строителство
 • Държавна и общинска собственост
 • Установяване и оспорване право на собственост
 • Искове за възстановяване на владение
 • Изгубване или отказ от право на собственост
 • Защита на правото на собственост
 • Изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот
 • Разрешение за ползване
 • Актове за недвижими имоти
 • Констативни актове
 • Придобиване по приращение
 • Преработване и присъединяване
 • Създаване, одобряване и изменение на влезни в сила устройствени планове
 • Застрояване на населени места
 • Отчуждаване на имоти за държавна и общинска нужда
 • Делба
 

Право България - Вашият електронен наръчник за търсене на юристи, правна помощ и юридически консултации

Търсене на юристи: Адвокат, адвокатска кантора, нотариус, съдебен изпълнител или друг юрист.
Търсене по юристи сфера специализация: Административно право, вещно право, данъчно право, международно право, наказателно право, наследствено право, облигационно право, семейно право, трудово и осигурително право, търговско право и др.
Търсене юристи по местоположение: София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград и др.
Търсене на конкретен правен казус: Регистрация на фирма, сключване на договор, покупка на недвижим имот, наследство, дарение, ипотека, етажна собственост, трудови правоотношения, здравно осигуряване, социално осигуряване, неправомерно съкращение, обезщетения, проблемни съседи, данъчен акт, изпълнително дело, брачен договор, семейни проблеми, развод, издръжка и много други.
Съвети при ползване на юридически услуги: Съвети за наемане на адвокат, необходимост от адвокатски услуги, подготовка за среща с адвокат, цени за наемане на адвокат и т.н.
Правни съвети: Очаквайте скоро нашият електронен правен консултант с юридически съвети.
Информация за видове право: Целта е да разберете точно в коя област е вашият юридически казус, за да потърсите адвокат в съответната област.
Онлайн правни услуги: Търсене на юристи предлагащи онлайн правни консултации ( юридически услуги, адвокатски услуги, правни съвети и т.н.).