Добави кантора // Вход/Регистрация
Гражданско право

Гражданското право урежда статута на гражданите и техните организации. Гражданството представлява правната връзка между лицето и държавата. Лицата могат да имат двойно гражданство, да нямат гражданство и да бъдат със статут на бежанци.
Организации на хората или обединения могат да формират юридически лица.
Гражданското дружество е такова обединение, което не притежава своя самостоятелна правосубектност, но регламентира чрез споразумение извършването на обща дейност.
Кооперацията е обединение със самостоятелна правосубектност и с определена цел, напр. жилищна или производствената кооперация.
Граждански обединения са и неправителствените организации с идеална или нестопанска цел, например фондации или сдружения, които целят реализирането на определена нематериална кауза.
Законово представителство е налице при представяне на лица нямащи право да осъществяват лично определени действия.

Например представителство от родители или настойници на непълнолетни, представителство на лица с частично или пълно запрещение, представителство на безвестно отсъстващи лица.
При договорното представителство се упълномощава друго лице да извърши определени дейности, напр. упълномощаване на адвокат за процесуален представител.

В областта на гражданското право:

 • Консултации и правна защита по гражданско-правни въпроси
 • Изготвяне на пълномощни, удостоверения и покани
 • Юридически лица с нестопанска цел
 • Регистрация, преобразуване и прекратяване на кооперации, граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел
 • Жилищни кооперации
 • Процесуално представителство по гражданско-правни въпроси
 • Обявяване на безвестно изчезване или смърт
 • Поставяне под частично или пълно запрещение
 • Изготвяне на договори за граждански дружества
 • Изготвяне на възражения
 • Акт за гражданско състояние
 

Право България - Вашият електронен наръчник за търсене на юристи, правна помощ и юридически консултации

Търсене на юристи: Адвокат, адвокатска кантора, нотариус, съдебен изпълнител или друг юрист.
Търсене по юристи сфера специализация: Административно право, вещно право, данъчно право, международно право, наказателно право, наследствено право, облигационно право, семейно право, трудово и осигурително право, търговско право и др.
Търсене юристи по местоположение: София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград и др.
Търсене на конкретен правен казус: Регистрация на фирма, сключване на договор, покупка на недвижим имот, наследство, дарение, ипотека, етажна собственост, трудови правоотношения, здравно осигуряване, социално осигуряване, неправомерно съкращение, обезщетения, проблемни съседи, данъчен акт, изпълнително дело, брачен договор, семейни проблеми, развод, издръжка и много други.
Съвети при ползване на юридически услуги: Съвети за наемане на адвокат, необходимост от адвокатски услуги, подготовка за среща с адвокат, цени за наемане на адвокат и т.н.
Правни съвети: Очаквайте скоро нашият електронен правен консултант с юридически съвети.
Информация за видове право: Целта е да разберете точно в коя област е вашият юридически казус, за да потърсите адвокат в съответната област.
Онлайн правни услуги: Търсене на юристи предлагащи онлайн правни консултации ( юридически услуги, адвокатски услуги, правни съвети и т.н.).