Добави кантора // Вход/Регистрация
Екологичното право

Екологичното право разглежда проблеми свързани с природозащитната дейност, опазването на природните ресурси и околната среда от замърсяване и увреждане.

Текстове обхващащи екологичното право заложени в конституцията:

Чл. 15. Република България осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа и разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната.

Чл. 55. Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи. Те са длъжни да опазват околната среда.

Текстове, имащи косвено отношение към околната среда:

Чл. 41. (1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация.
Чл. 18. (1) Подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и водите, горите и парковете с национално значение, природните и археологическите резервати, определени със закон, са изключителна държавна собственост.

(2) Държавата осъществява суверенни права върху континенталния шелф и в изключителната икономическа зона за проучване, разработване, използване, опазване и стопанисване на биологичните, минералните и енергийните ресурси на тези морски пространства.

Чл. 21. (1) Земята е основно национално богатство, което се ползва от особената закрила на държавата и обществото.

(2) Обработваемата земя се използва само за земеделски цели. Промяна на нейното предназначение се допуска по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени със закон.
Чл. 5 (4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.

Относно екологичното право:

 • Консултации относно екологичната правна нормативна уредба
 • Правни консултации във връзка с екологични проблеми и опазване на околната среда
 • Процесуално представителство по екологични въпроси
 • Държавна политика в областта на околната среда
 • Закон за опазване на околната среда
 • Екологична оценка (ЕО) и Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
 • Контролът върху състоянието на околната среда
 • Мерките за опазване на околната среда
 • Отговорности при замърсяване или увреждане на околната среда
 • Опазване на въздуха, водите и почвата от замърсяване
 • Защитените територии
 • Условия за управление на отпадъците
 • Опазване на българското черноморско крайбрежие
 • Сътрудничество в областта на околната среда
 • Европейско сътрудничество в областта на околната среда
 • Политика на ЕС в областта на околната среда
 • Двустранни договори в областта на околната среда
 • Международна правна уредба в областта на екологичната информация
 

Право България - Вашият електронен наръчник за търсене на юристи, правна помощ и юридически консултации

Търсене на юристи: Адвокат, адвокатска кантора, нотариус, съдебен изпълнител или друг юрист.
Търсене по юристи сфера специализация: Административно право, вещно право, данъчно право, международно право, наказателно право, наследствено право, облигационно право, семейно право, трудово и осигурително право, търговско право и др.
Търсене юристи по местоположение: София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград и др.
Търсене на конкретен правен казус: Регистрация на фирма, сключване на договор, покупка на недвижим имот, наследство, дарение, ипотека, етажна собственост, трудови правоотношения, здравно осигуряване, социално осигуряване, неправомерно съкращение, обезщетения, проблемни съседи, данъчен акт, изпълнително дело, брачен договор, семейни проблеми, развод, издръжка и много други.
Съвети при ползване на юридически услуги: Съвети за наемане на адвокат, необходимост от адвокатски услуги, подготовка за среща с адвокат, цени за наемане на адвокат и т.н.
Правни съвети: Очаквайте скоро нашият електронен правен консултант с юридически съвети.
Информация за видове право: Целта е да разберете точно в коя област е вашият юридически казус, за да потърсите адвокат в съответната област.
Онлайн правни услуги: Търсене на юристи предлагащи онлайн правни консултации ( юридически услуги, адвокатски услуги, правни съвети и т.н.).