Добави кантора // Вход/Регистрация
Облигационно право

Облигационното право обхваща договорните отношения и свързаните с договора права и задължения.
Договорът е споразумение между две или повече страни, с които се определят отношенията между страните.
В случай, че договорно задължение не бъде изпълнено в съответствие с договореното, възниква правото да се търси обезщетение.
Облигационното право урежда размерите на отговорността и условията за освобождаване от отговорност – например при възражение за неизпълнен договор, прихващане, погасяване по давност, опрощаване и т.н.
За допълнителна гаранция може да се договори обезпечаване на сделката със залог, ипотека или поръчителство.
По отношение на вземанията съществуват правни възможности за прехвърляне на вземания (цесия), встъпване или заместване в дълг, заместване на един с друг дълг (новация).
Договорните отношения могат да бъдат регламентирани с различни форми на договори в зависимост от типа на сделката:
Договора за покупко-продажбата е двустранно споразумение - едната страна се задължава да предостави определена вещ, а другата се задължава да заплати уговорената цена.
Други двустранни договори са договорите за наем, за заем, за влог, за изработка, поръчка и други.
Дарението е едностранен договор, при който задължението се изпълнява от дарителя.
Дружествените договори са многостранни - при тях две или повече лица се съгласяват съвместно да преследват определена цел.
Законът дава неограничена възможност за сключване на споразумения под формата на договори, стига да не се нарушава закона и добрите нрави.

В областта на облигационното право:

 • Прехвърляне на вещни права върху движими и недвижими вещи
 • Сключване на договори
 • Преддоговорни отношения и предварителен договор
 • Юридически консултации при прехвърляне на собственост и дарения
 • Обезщетяване на вреди от неправомерни действия
 • Юридически консултации и изготвяне на договори
 • Искове за неоснователно обогатяване или непозволено увреждане
 • Налагане на обезпечения за вземания
 • Възражения за давност и за неизпълнен договор
 • Прехвърляне на вземания, встъпване или заместване в дълг
 • Искове свързани с неизпълнени договорни задължения
 • Вина на длъжника
 • Разваляне на договори поради неизпълнение
 • Прихващане на насрещни дългове
 • Поръчителство
 • Залог
 • Ипотека
 • Продажба на наследство
 • Замяна
 • Договор за гледане и издръжка
 • Дарение
 • Изработка
 • Поръчка
 • Влог
 • Аренда
 • Заем
 • Спогодби
 • Непозволено увреждане
 • Отменителни искове
 

Право България - Вашият електронен наръчник за търсене на юристи, правна помощ и юридически консултации

Търсене на юристи: Адвокат, адвокатска кантора, нотариус, съдебен изпълнител или друг юрист.
Търсене по юристи сфера специализация: Административно право, вещно право, данъчно право, международно право, наказателно право, наследствено право, облигационно право, семейно право, трудово и осигурително право, търговско право и др.
Търсене юристи по местоположение: София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград и др.
Търсене на конкретен правен казус: Регистрация на фирма, сключване на договор, покупка на недвижим имот, наследство, дарение, ипотека, етажна собственост, трудови правоотношения, здравно осигуряване, социално осигуряване, неправомерно съкращение, обезщетения, проблемни съседи, данъчен акт, изпълнително дело, брачен договор, семейни проблеми, развод, издръжка и много други.
Съвети при ползване на юридически услуги: Съвети за наемане на адвокат, необходимост от адвокатски услуги, подготовка за среща с адвокат, цени за наемане на адвокат и т.н.
Правни съвети: Очаквайте скоро нашият електронен правен консултант с юридически съвети.
Информация за видове право: Целта е да разберете точно в коя област е вашият юридически казус, за да потърсите адвокат в съответната област.
Онлайн правни услуги: Търсене на юристи предлагащи онлайн правни консултации ( юридически услуги, адвокатски услуги, правни съвети и т.н.).