Добави кантора // Вход/Регистрация
Търговско право

Търговец е всяко лице, което се е вписало като такъв в търговския регистър или извършва търговски сделки.
Едноличните търговци по българския закон са физически лица, които са заявили, че ще действат като търговци и отговарят с цялото си имущество за осъществяваната от тях търговска дейност.
Търговските дружества по българския закон могат да бъдат събирателни, командитни, акционерни и дружества с ограничена отговорност.

В областта на търговското право:

 • Консултации по търговско право
 • Водене на съдебни дела в областта на търговското право, включително несъстоятелност
 • Търговски договори - консултации и изготвяне
 • Констултации при избор на правна форма
 • Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества
 • Търговско представителство
 • Участия в търговски преговори
 • Сделки с търговски предприятия
 • Правни консултации по търговски сделки
 • Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози
 • Правни анализи по приватизационни сделки
 • Изготвяне на тръжна документация
 • Прехвърляне на дялове на търговски дружества
 • Изготвяне на договори за управление и контрол
 • Консултации при водене на преговори и извършване на търговски сделки
 • Консултации и правно съдействие за събирането на дългове
 • Консултации на длъжници, кредитори, собственици и други засегнати страни по преструктуриране на предприятия
 • Представителство на кредиторите
 • Производства по несъстоятелност и ликвидации
 • Вноски в капитала на търговско дружество
 • Преобразуване на търговско дружество
 • Правни анализи на предприятия
 • Преговори и подготовка на приватизационни договори
 • Защита на инвестициите
 • Защита на кредиторите
 • Обезпечителни процедури
 • Обединения на търговци
 • Правни анализи и консултации по сливания, вливания и придобивания
 • Договори за продажба на участия в предприятия
 • Защита на конкуренцията
 • Нелоялна конкуренция
 • Чуждестранни инвестиции
 • Обезпечения и поръчителство
 • Търговски залог
 • Търговски регистър
 • Прокурист
 • Търговски пълномощник
 • Търговски посредник
 • Търговски предствител
 • Търговска тайна
 • Комисионен договор
 • Спедиционен договор
 • Договор за превоз
 • Запис на заповед
 • Менителници
 • Лицензионен договор
 • Несъстоятелност
 • Продажба на вещи и вещни права
 • Извънсъдебни споразумения
 • Възстановяване на права на длъжника
 

Право България - Вашият електронен наръчник за търсене на юристи, правна помощ и юридически консултации

Търсене на юристи: Адвокат, адвокатска кантора, нотариус, съдебен изпълнител или друг юрист.
Търсене по юристи сфера специализация: Административно право, вещно право, данъчно право, международно право, наказателно право, наследствено право, облигационно право, семейно право, трудово и осигурително право, търговско право и др.
Търсене юристи по местоположение: София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград и др.
Търсене на конкретен правен казус: Регистрация на фирма, сключване на договор, покупка на недвижим имот, наследство, дарение, ипотека, етажна собственост, трудови правоотношения, здравно осигуряване, социално осигуряване, неправомерно съкращение, обезщетения, проблемни съседи, данъчен акт, изпълнително дело, брачен договор, семейни проблеми, развод, издръжка и много други.
Съвети при ползване на юридически услуги: Съвети за наемане на адвокат, необходимост от адвокатски услуги, подготовка за среща с адвокат, цени за наемане на адвокат и т.н.
Правни съвети: Очаквайте скоро нашият електронен правен консултант с юридически съвети.
Информация за видове право: Целта е да разберете точно в коя област е вашият юридически казус, за да потърсите адвокат в съответната област.
Онлайн правни услуги: Търсене на юристи предлагащи онлайн правни консултации ( юридически услуги, адвокатски услуги, правни съвети и т.н.).